top of page
Ieškoti
  • Writer's pictureIP valdymas

Ar Reikia Leidimo Statant Nesudėtingą Statinį?

Svarbu suprasti tai, kad bendruoju atveju, kada reikia gauti statybą leidžiantį dokumentą, nesudėtingųjų statinių statybai rengiamas supaprastintas statybos projektas, o tais atvejais, kada nereikia gauti statybą leidžiančio dokumento – statytojas (užsakovas) gali pasirinkti ar rengti supaprastintą statybos projektą ar ne, kaip nurodyta Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 ir 3 dalyse.


Norint tiksliai atsakyti į šį klausimą, visų pirma, reikia suprasti tai, kas yra nurodyta statybos įstatyme ir statybos techniniuose reglamentuose:


1. Statybos įstatymo 24 str. 1 punkto 6 papunktyje yra nurodyta, kad naujo nesudėtingo statinio statybai yra rengiamas supaprastintas statybos projektas;


2. Statybos įstatymo 24 str. 3 punkte nurodyta, kad statinio projektas turi būti parengtas tais atvejais, kai privaloma gauti šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodytus statybą leidžiančius dokumentus;


3. Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 punkto 1 papunktyje nurodyta, kad leidimas statyti naują statinį išduodamas: naujo nesudėtingojo statinio statybai mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;


4. Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas..>” 3 priedo 1 punkte yra pateikti atvejai, kada privaloma gauti leidimą statyti naują nesudėtingą statinį:

a. kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą – statant I grupės nesudėtingąjį statinį; Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant I grupės nesudėtingąjį statinį (pastatą ne sodyboje, tiesiant susisiekimo komunikacijas, statant plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštus, siloso ir šienainio tranšėjas, vėjo elektrines);

b. mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant II grupės nesudėtingąjį statinį;

c. statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą;

d. magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, – statant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį;

e. statant II grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskirtas nuotekų valyklas ir (ar) nuotekų kaupimo rezervuarus.


Apibendrinant būtų galima pastebėti, jog nėra taip paprasta atsakyti ar planuojant statyti nesudėtingos kategorijos statinį reikės gauti statybą leidžiantį dokumentą ir pasirengti supaprastintą statybos projektą. Būtinai reiktų atkreipti dėmesį ir į tai, kad tiek statybos įstatymas, tiek statybos techniniai reglamentai ganėtinai dažnai yra keičiami ir nagrinėjant konkretų atvejį būtinai reiktų sekti aktualias norminių teisės aktų nuostatas.


Tačiau atkreipus dėmesį į aukščiau paminėtus niuansus, pasitikslinus ar Jūsų sklypas nepriklauso įvairius apribojimus turinčioms teritorijoms bei apsibrėžiant kokios paskirties ir dydžio nesudėtingą statinį planuojate statyti, tikėtina, kad įgyvendinsite savo statybos projektą sklandžiai ir pagal įstatymų nuostatas.


Detalesnę informaciją apie statinių kategorijas galite rasti ČIA.


Papildomus išaiškinimus apie statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį galite rasti ČIA.

3 995 peržiūros

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page