top of page
Ieškoti
  • Writer's pictureIP valdymas

Ką Svarbu Numatyti Rangos Sutartyje?

Atkreipiame dėmėsį į pagrindinius aspektus, kuriuos iš praktinės pusės reikia būtinai įvertinti siekiant turėti subalansuotą ir tiksliai veikiančią Rangos sutartį:


1. SUSTABDYMAS / PRATĘSIMAS

Būtinai reiktų numatyti darbų atlikimo termino pratęsimo bei sutarties sustabdymo galimybes. Nusimatyti galimybę sustabdyti darbų vykdymą yra naudinga tiek Rangovui, tiek Užsakovui. Užsakovui rekomenduotina nusimatyti galimybę sustabdyti darbų vykdymą bet kuriuo momentu, kada toks reikalavimas yra išreikštas sutartyje nurodytais būdais (rekomenduotina raštu).

Rangovui galimybė sustabdyti darbus ar jų dalį taip pat yra naudinga, ypač tuo atveju, kada toks poreikis atsiranda dėl nenumatytų aplinkybių, dėl kurių tampa neįmanoma vykdyti darbus (pvz. dėl kitų šalių neveikimo, dėl reikalingų atlikti papildomų projektavimo ir/ar statybos darbų ir kt.).


2. KAINOS NUSTATYMAS IR APMOKĖJIMAS

Rekomenduotina tiksliai ir aiškiai nusimatyti kaip bus apmokama už atliktus statybos darbus: Fiksuotos kainos kainodara (1), Fiksuoto įkainio kainodara (2), Mišri kainodara (3).

Pagrindinis ir bene daugiausiai nesutarimų sukeliantis aspektas, kada iš anksto derantis dėl statybos kainos ir sąlygų iki galo nėra aiškiai nustatomas apmokėjimo principas ir dėl to dažnai nesutampa Užsakovo ir Rangovo lūkesčiai.


Trumpai pristatome Tris pagrindinius kainodaros tipus:

(1) Fiksuotos kainos kainodara - Užsakovas sumoka nustatytą kainą Rangovui už visus pagal sutartį atliktus darbus, t.y., Sutartyje užfiksuojama bendra statybos kaina, o darbų kiekių svyravimo rizika lieka Rangovui.

(2) Fiksuoto įkainio kainodara - sutartyje nurodomi statybos darbų įkainiai (1 m2, 1 m`, 1 kompl. ir pan.) ir sutariama atlikti preliminariai numatytą darbų kiekį. Šiuo atveju atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, juos apmatuojant (nustatant atliktų darbų kiekį) ir nustatytą kiekį padauginus iš Sutartyje numatyto įkainio.

(3) Mišrus būdas - už vieną dalį darbų atsiskaitoma Fiksuotos kainos principu, už kitą dalį - Fiksuoto įkainio principu.


3. KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

Numatytų darbų kiekių žiniaraščius ypatingai svarbu nustatyti kiek galima tikslesnius ir aiškius taikant Fiksuoto įkainio kainodaros principą, kuomet darbų vykdymo metu kartu su kiekių žiniaraščiu pateikti įkainiai naudojami apmokant už atliktus darbus.

Darbų kiekių žiniaraštį rekomenduotina pridėti ir prie Fiksuotos kainos kainodaros sutarties - tokiu atveju kiekių žiniaraštis padeda vertinant papildomų/nenumatytų darbų kainas bei nustatyti jau (ne)atliktų darbų dalį.


4. DARBŲ ATSISAKYMĄ, KEITIMĄ, PAPILDOMUS DARBUS

Sutartyje naudinga nusimatyti ir aiškiai apibrėžti kada ir kaip bus atliekami papildomi darbai, dėl kurių anksčiau nebuvo tartasi, tačiau darbų vykdymo eigoje iškilo būtinybė juos atlikti. Rekomenduotina nusimatyti ne tik aplinkybes, kuriom pasireikšus tokius darbus galima atlikti, tačiau ir tokių darbų įvertinimo kainodarą - kaip bus atsiskaitoma už tokius darbus.

Svarbu pastebėti, kad pasitaiko daug atvejų kada papildomais darbais norima pripažinti Sutartyje jau aprašytus darbus ir už tokius darbus reikalaujama papildomo apmokėjimo (prašoma apmokėti 2 kartus už tą patį darbą). Tikslios tokius atvejus aprašančios sutarties nuostatos gali pagelbėti išvengti ginčų su Rangovais bei Rangovams ginčų su Užsakovais.


5. SUBRANGOVO PARINKIMAS IR KEITIMAS

Siekiant suvaldyti statybos procesą bei pasiekti užsibrėžtus tiklus (kokybę, terminus, kainą) rekomenduotina Sutartyje nustatyti kas tiksliai atliks visus statybos darbus - ar Rangovas visus darbus atliks savo jėgomis ar pasitelks subrangovus.

Jeigu planuojama pasitelkti subrangovus, Užsakovas turi teisę ir privalo žinoti kokie subrangovai vykdys darbus, todėl sutartyje turėtų būti ne tik paminėti darbūs vykdysiantys subrangovai, tačiau ir jų keitimo procedūra. Rekomenduojama nusimatyti, kad Rangovas keisti subrangovus gali tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį pritarimą - tokiu būdu bus suvaldoma situacija statybvietėje ir neatsiras Užsakovo nepageidautinų darbų vykdytojų.Rangos sutartis


490 peržiūrų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

コメント


bottom of page