top of page
Ieškoti
  • Writer's pictureIP valdymas

Ką Svarbu Žinoti Priduodant ir Registruojant Statinį?

Paprastai namo ar statinio statybos pridavimas atliekamas naujai pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus, modernizavus statinius, baigtai ir nebaigtai statybai. Pasibaigus bet kokio statinio ar namo statybai, jis turi būti užregistruotas VĮ Registrų centre, o savininkui išduodamas nuosavybės dokumentas.


Namo ir (ar) statinio pridavimo procese didelį vaidmenį atlieka ir kadastrinių matavimų darbų atlikimas. Kadastriniai matavimai atspindi daikto dydį, fizinę būklę, turto vertę, buvimo vietą (adresą) ir kitus objekto rodiklius, taip pat fiksuojamus nekilnojamojo turto pakitimus.


Todėl pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius statinius, kuriems Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas statybos leidimas ir pripažinimas tinkamais naudoti, būtina nepamiršti atlikti statinių (pastatų, patalpų) kadastrinius matavimus. Kadastriniai statinių matavimai yra viena svarbiausių dalių įteisinant užbaigtą statybą. Atestuotas matininkas atlieka žemės sklypo bei statinio matavimus vietoje, fiksuoja duomenis, ruošia kadastrinių matavimų bylą. Pagal šios bylos duomenis statybų inspektorius tikrina galimus nukrypimus nuo projekto, registrų centras registruoja naujai suformuotą (ar pakeistą) nekilnojamą daiktą.


Norint namą įregistruoti nekilnojamo turto registre, pagrindiniu dokumentu yra laikomas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą.


Statybos užbaigimo aktas – nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas, rekonstruotas, daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas), daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkytos pagal statinio projekto sprendinius. Aktas išduodamas užbaigus ypatingo ar neypatingo statinio statybą, rekonstravus nesudėtingą statinį į neypatingą ar ypatingą statinį taip pat atnaujinus (modernizavus) pastatą.


Deklaracija apie statybos užbaigimą – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo (toliau – statytojas) pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (išskyrus nurodytus statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10.2 papunktyje) užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas.


Baigta statyba – namo pridavimui reikia turėti šiuos dokumentus:

· Statybos leidimas;

· Statinio projektas;

· Statinio kadastro duomenų byla;

· Požeminių inžinierinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;

· Žemės sklypo su statiniais geodezinė nuotrauka;

· Pažyma apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus;

· Pastato energetinio naudingumo sertifikatas;

· Pastato garso klasifikavimo protokolas (kai yra privalomas);

· Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (kai yra privalomi);

· Žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai (kai tokie yra);

· Statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai toks yra);

· Statytojo įgaliojimas;

· Statybos darbų draudimo polisas kartu su jo apmokėjimą įrodančio dokumento kopija;

· Geriamojo vandens kokybės tyrimo dokumentas bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro išvada apie šių tyrimų rezultatų atitiktį visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams arba geriamojo vandens gręžinio pasas;

· Pažyma apie statinio atitiktį projektui.


Nebaigta statyba – statinio statyba gali būti įregistruota nekilnojamojo turto registrų centre neužbaigus jo statybos. Tuomet reikia turėti šiuos dokumentus:

· pastato kadastrinė byla;

· pastato geodezinis planas;

· inžinerinių tinklų geodezinis planas (jei tinklus ruošiatės dabar pridavinėti);

· pastato projektas;

· statybos leidimas;

· pažyma apie statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto (statytojas parašo pažymą laisva forma, kad stato namą nenukrypdamas nuo projekto);

· įgaliojimas pateikti prašymą (laisvos formos, paprastas rašytinis įgaliojimas, kuris reikalingas, jei prašymą pildo ne pats statytojas, o kitas asmuo);

· įmokos kvitas (už pažymos be esminių nukrypimų nuo statinio projekto išdavimą).


Pvz. Nebaigta statyba registruojame, turint ar planuojant gauti banko paskolą namo statybai, todėl mums svarbu turėti namo pridavimą etapais. Patys pirmieji kadastriniai matavimai yra atliekami įrengus pastato pamatus, tada statybos baigtumas gali būti įvertinamas nuo 7 iki 10%, sekančiu etapu matavimai atliekami kada yra pastatyta namo „dežutė“, šiuo atveju yra skaitoma, kad namas užbaigtas apie 50-80% ir pan.


Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta aukščiau, reikalingi šie pagrindiniai žingsniai:

1. Prašymo dėl statybos užbaigimo kartu su reikalingais dokumentais pateikimas. Statybos užbaigimas vykdomas, pateikiant dokumentus per išorinę sistemą "Infostatybą" Statybos inspekcijos padaliniui ir visas tikrinimo procesas vykdomas elektroniniu būdu (http://infostatyba.lt/).

2. Reikalingų statybos užbaigimo dokumentų sąrašą ir tvarką galima rasti čia: Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis, ir Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr).

3. Pateikti prašymą VĮ Registrų centrui dėl statinio įregistravimo.

Kartu su prašymu įregistruoti pastatytą ir (ar) statinį Registrų centrui pateikiamas statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą ir statinio kadastro duomenų byla. Daugiau informacijos galima rasti čia - http://info.registrucentras.lt/node/6569
3 924 peržiūros

Naujausi įrašai

Rodyti viską

コメント


bottom of page